Privacybeleid

De Dutch Directors Guild (DDG) behartigt de belangen van meer dan 400 aangesloten audio(visuele) regisseurs in de ruimste zin: film, televisie, radio, podcast, animatie, digital storytelling, commercials. Op onze website vind je nuttige informatie, die je ook als bezoeker (niet-lid) kunt raadplegen. Om onze missie zo goed mogelijk uit te voeren, verzamelen we persoonsgegevens van onze leden en website-bezoekers. Een zorgvuldige omgang met deze gevoelige informatie vinden wij belangrijk. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

1. Wanneer verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken de gegevens van DDG-leden, van personen, die gebruik maken van onze website en ons mailen, van personen die ons via workshops, evenementen, enquêtes, petities en anderszins toestemming hebben gegeven hen op de hoogte te houden, van leveranciers en partners met wie we samenwerken of wier diensten wij inhuren.

2. Om welke persoonsgegevens gaat het?

Van leden:

– gewoon: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboorte- en overlijdensdatum, websiteadres en social media-accounts, bedrijfsnaam, functie, BTW-nummer, bankrekeningnummer en betaalgegevens, soort lidmaatschap – ingangsdatum en verenigingsnummer, deelnamegegevens (bij evenementen, workshops e.d.), en overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt (bijv. door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.)
– bijzonder: (portret)foto van jezelf, hetzij actief aan ons verstrekt, hetzij door ons genomen tijdens door ons georganiseerde evenementen.

Van website-bezoekers:

Als je onze site bezoekt, slaan we alleen je IP-adres op in de logfiles van onze server. Hiermee kunnen we geanonimiseerde bezoekersstatistieken genereren, en indien nodig, kunnen wij dit gebruiken om mogelijk ongewenste (hacking) acties te analyseren. Wij verzamelen analytische gegevens over je bezoek (cookies).
• Van onze overige leveranciers, partners en overige contacten:
– naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, websiteadres, bedrijfsnaam, BTW-nummer, deelname- of aankoopgegevens (bij evenementen, workshops e.d.), financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer) en overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt.

3. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Administratie en dienstverlening (leden en niet-leden):

Wij houden bij wie lid is en nemen alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het lidmaatschap op in onze administratie. Dit doen we ook t.a.v. workshops, evenementen en andere diensten/producten die een lid of niet-lid afneemt. Op basis van deze gegevens kunnen wij de gebruikelijke (administratieve) handelingen verrichten binnen een beroepsvereniging, onze leden goed en tijdig informeren over of vragen naar relevante informatie (nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen of deelname aan enquêtes), service verlenen en die verbeteren en de leden met elkaar en onderling in contact brengen en het netwerk intact te houden, en ons aanbod van evenementen en workshops beter afstemmen op de behoeften van onze leden. In de toekomst maken we voor onze leden online een profiel en account aan, die ze grotendeels zelf kunnen beheren.

Leveranciers

Van leveranciers verwerken we alleen de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met hen hebben, zoals contact- en betalingsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Op grond waarvan verwerken wij deze persoonsgegevens? En hoe lang bewaren wij ze?

Van leden:

Als je lid wordt van de DDG, geef je ons de opdracht om jouw belangen te behartigen. Op die manier komt een overeenkomst tussen ons tot stand. Op grond van deze overeenkomst verwerken we jouw persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze werkzaamheden, waarbij wij de wettelijke bewaartermijnen en richtlijnen in acht nemen. Financieel-fiscaal relevante gegevens bewaren we tot 7 jaar na beëindiging van je lidmaatschap.

Van website-bezoekers:

Wanneer je deelneemt aan workshops, evenementen of andere producten/diensten van ons afneemt, verwerken wij de gegevens die je via een formulier of anderszins schriftelijk aan ons hebt verstrekt. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze werkzaamheden

•Van onze leveranciers, partners en overige contacten:

Indien wij met leveranciers, partners en overige contacten een overeenkomst tot samenwerking of levering sluiten, verwerken wij hun gegevens in het kader van een goede uitvoering hiervan. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze werkzaamheden, met een maximum van 2 jaar na afname of levering van product/dienst. Financieel-fiscale gegevens kunnen wij maximaal 7 jaar bewaren.

Van overigen:

Van sollicitanten bewaren we de gegevens niet langer dan 1 maand na afronding van de procedure, tenzij we toestemming hebben om deze langer te bewaren. In dat geval bewaren we ze maximaal 1 jaar.
Voor zover wij gegevens verwerken waarvoor geen overeenkomst of toestemming aanwezig is, dan doen wij dat omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, te weten het behartigen van de belangen van regisseurs, het versterken van het collectief van regisseurs, het promoten en versterken van het regievak, onder meer door informeren, het bouwen van netwerken en het verlenen van onze diensten.
Wanneer de wet andere bewaartermijnen dwingend voorschrijft dan de hier genoemde termijnen, zal de Dutch Directors Guild conform de wet handelen.

5. Aan wie stellen wij persoonsgegevens beschikbaar?

Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens. Enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze leden, website-bezoekers, leveranciers, partners of anderen, of wanneer de Dutch Directors Guild moet voldoen aan een wettelijke verplichting, stellen wij jouw persoonsgegevens beschikbaar aan derden waarmee we in dat geval een verwerkersovereenkomst afsluiten. In alle gevallen zullen wij uitsluitend die persoonsgegevens van jou verstrekken die noodzakelijk zijn om voornoemde doelen te bereiken.

Met partijen die persoonsgegevens verwerken in opdracht en ten behoeve van ons, sluiten we verwerkersovereenkomsten. De Dutch Directors Guild blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met andere partners, zoals de accountant, IT-diensten, drukkers, financieel- en juridisch adviseurs, en samenwerkingspartners op het gebied van scholing maken we goede afspraken over geheimhouding en beveiliging.

6. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij treffen organisatorische en technische maatregelen om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Zo zullen de gegevens niet op meer apparaten en devices opgeslagen worden dan noodzakelijk, en zullen alleen die personen toegang hebben tot de gegevens voor wie dit in de uitoefening van hun beroep/functie noodzakelijk is. Wij maken met de partijen die onze IT-systemen leveren en onderhouden afspraken over technische beveiliging en maken beveiligde back-ups.

7. Welke rechten heeft de eigenaar van de persoonsgegevens?

Op grond van de wet heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens de volgende rechten:

  • Recht op inzage: Je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
  • Recht op rectificatie en aanvulling: je kunt die gegevens, die wij van jou verwerken, die niet juist of volledig zijn, laten aanpassen;
  • Recht op beperking: als je vindt dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of dat we te veel of te lang je gegevens verwerken, dan kun je ons verzoeken de verzameling te beperken;
  • Recht op overdracht (dataportabiliteit): je kunt ons verzoeken alle gegevens die wij van jou verwerken, aan jou beschikbaar te stellen (zodat je die bijvoorbeeld door kunt sturen aan een ander);
  • Recht op wissen (vergetelheid): onder bepaalde omstandigheden kun je ons vragen alle gegevens van jou te wissen;
  • Recht om bezwaar te maken: indien je vindt dat wij geen gerechtvaardigd belang (meer) hebben om je gegevens te verwerken, kun je bezwaar maken. Weegt jouw belang op privacy zwaarder dan onze redenen voor verwerking, dan zullen wij het verwerken staken;
  • Recht om een klacht in te dienen: hoewel wij ons best doen zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan, horen wij het ook graag als je vindt dat dit niet goed gaat. Wanneer we vervolgens niet gezamenlijk tot een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij ons via 06-83672215 of info@directorsguild.nl. Daarna of daarnaast kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.