Door de opkomst van (inter)nationale streamingdiensten verandert het audiovisuele landschap. Het ministerie van OCW heeft daarnaast besloten dat de audiovisuele sector duurzaam versterkt en toekomstbestendig moet worden en spreekt zelfs van marktfalen en systeemfalen*.

*Lees onderaan deze mail meer over deze uitspraken en het onderzoek waarop ze zijn gebaseerd.

Er wordt daarom door een werkgroep een Sectorplan geschreven en een investeringsverplichting en/of een heffing ingesteld. DDG is uitgenodigd om input te geven.

Sectorplan: knelpunten en oplossingen
De DDG ziet veel verbetermogelijkheden voor de positie van regisseurs en heeft de achterban gevraagd om mee te denken over het Sectorplan. In het Sectorplan worden de knelpunten voor regisseurs opgenomen en mogelijke oplossingen gezocht en benoemd.

Investeringsverplichting
Naast het Sectorplan staat er in het nieuwe coalitieakkoord een voornemen om een investeringsverplichting en/of heffing in te voeren voor grote streamingdiensten en bioscoopketens.

Wat zijn de knelpunten?
De DDG heeft een lijst gemaakt met knelpunten die wij de afgelopen jaren van onze leden hebben vernomen.

Input leden
Via een mailing hebben we onze leden om ontbrekende knelpunten en feedback gevraagd. Deze uitkomsten hebben we verwerkt in een definitieve lijst en naar onze vertegenwoordiging in de werkgroep Sectorplan gestuurd.  Heb je nog vragen of wil je hierover nog iets aan ons kwijt? Mail ons dan via info@directorsguild.nl.

En nu?
De vertegenwoordiging namens de makersverenigingen (Guido van Gennep (Netherlands Society of Cinematographers) en Robert Alberdingk Thijm (Netwerk Scenarioschrijvers) nemen de knelpunten van de makers mee naar de werkgroep Sectorplan Audiovisueel Aanbod. We houden jullie op de hoogte over de voortgang van het proces.

Meer achtergrondinformatie

Waarom het Sectorplan?

Het ministerie van OCW wil de audiovisuele sector toekomstbestendig maken. De gestelde doelen zijn:

 • Een duurzaam versterkte sector
 • Het verbeteren van kwaliteit van producties
 • Nationale en internationale zichtbaarheid van producties verbeteren

Wat is de investeringsverplichting en/of heffing?

 • De invulling van de investeringsverplichting en/of heffing wordt onderzocht in het Sectorplan.
 • De investeringsverplichting en/of heffing houdt in dat bioscopen, TVOD-aanbieders, SVOD-aanbieders en omroepen een percentage van de in Nederland gegenereerde relevante omzet moeten investeren in de (co)productie van Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (speelfilms, dramaseries, creatieve documentaires, animaties en innovatieve mediaproducties).
 • De investeringsverplichting en/of heffing staat in het nieuwe coalitieakkoord.

Wat komt er in het Sectorplan?

Het ministerie van OCW heeft de audiovisuele sector uitgenodigd om met een Sectorplan te komen. De doelen van het Sectorplan zijn:

 • Knelpunten benoemen
 • Voorwaarden aandragen om knelpunten weg te nemen
 • Oplossingen aandragen om knelpunten weg te nemen

Wie bepaalt de inhoud van het Sectorplan?

 • Het Sectorplan wordt opgesteld door de Werkgroep Sectorplan. Doreen Boonekamp is, in opdracht van het ministerie van OCW aanjager, van de werkgroep.
 • Namens de makersverenigingen zitten er twee afgevaardigden in de Werkgroep Sectorplan: Guido van Gennep (cameraman) en Robert Alberdingk Thijm (scenarist). Zij vertegenwoordigen alle makers.
 • De Werkgroep doet eigen onderzoek en krijgt input van een Klankbordgroep.
 • De Dutch Directors Guild zit met twee afgevaardigde regisseurs in de Klankbordgroep: onze voorzitter Maarten Treurniet (fictie) en secretaris Suzanne Raes (docu).

Input van de DDG

De DDG heeft een lijst opgesteld met bekende knelpunten voor regisseurs. Deze knelpunten hebben we verzameld uit:

 • De hoofdpunten en resultaten van de enquête ‘Waar leggen we de Lat?’ van het Filmmakers Symposium (2018)
 • De resultaten van onze Ledenenquête over de presentatie van de DDG 2.0 uit (2021)
 • Input van ons DDG-CAFE over honoraria (nov 2021)
 • Input uit onze eigen Werkgroep Honoraria, opgericht naar aanleiding van het DDG-CAFE
 • Alle knelpunten die we hebben verzameld in gesprekken met onze leden en uit onze eigen praktijk

Achtergrond en geschiedenis: hoe is de wens voor het Sectorplan en de investeringsverplichting en/of heffing tot stand gekomen?

 • 22 februari 2018: De Raad voor Cultuur publiceert een advies, getiteld ‘Zicht op zoveel meer.’ In het stuk adviseert de raad welke stappen de overheid kan nemen om de Nederlandse audiovisuele sector toekomstbestendig te maken. Dit naar aanleiding van het veranderde audiovisuele landschap waarin (inter)nationale streamingdiensten een steeds grotere plek innemen.
 • 2 juli 2018: Kamerbrief Slob en Van Engelshoven: eerste reactie op advies Zicht op zoveel meer met aankondiging extra impulsen voor educatie en talentontwikkeling en nader onderzoek naar investeringsverplichting.
 • 14 november 2018: De Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten wordt definitief. Deze richtlijn biedt lidstaten de mogelijkheid een verplichte financiële bijdrage op te leggen aan aanbieders van mediadiensten die zich richten op de betreffende lidstaat.
 • 19 december 2019: Het ministerie van OCW schrijft een Kamerbrief met het verzoek om in het najaar van 2020 met een Sectorplan te komen. Daarnaast staan er extra aanbevelingen in, waaronder een wetsvoorstel voor een investeringsverplichting voor exploitanten.
 • 29 oktober 2020: Wetsvoorstel investeringsverplichting wordt bekendgemaakt t.b.v. consultatie
 • 2021: Vanwege de val van het kabinet Rutte 3 in 2021 lag de voortgang van dit wetsvoorstel tijdelijk stil.
 • 15 december 2021: In het nieuwe Coalitieakkoord van kabinet Rutte 4 is o.a. het voornemen van een investeringsverplichting dan wel heffing opgenomen voor grote buitenlandse streamingdiensten (pagina 4).
 • 15 december 2021: Youssef Louakili, directeur Media en Creatieve Industrie, stuurt namens het ministerie van OCW een brief met het verzoek aan de audiovisuele sector om, na de vertraging, alsnog het Sectorplan aan te leveren.
 • Eerste kwartaal 2022: Het Sectorplan wordt opgesteld door de Werkgroep en Klankbordgroep.
 • April 2022: Het Sectorplan wordt opgeleverd, inclusief advies over de investeringsverplichting.

“Van marktfalen kan sprake zijn wanneer er aan een of meerdere van een vijftal criteria is voldaan die we eerder in paragraaf 2.5.2 uiteenzetten. Voor gerichte steun voor de AV-sector met het oog op hoogwaardige kwaliteit, toegankelijkheid en pluriformiteit pleit dat er sprake is van brede culturele relevantie van AV-cultuur die verder gaat dan de individuele producties en die op bredere schaal effect ressorteren dan diegenen die ze consumeren (spill-over en publiek belang).

Tegelijkertijd is er sprake van systeemfalen. Dat geldt wanneer het samenhangend geheel van onderling afhankelijke actoren in een sector onvoldoende zorgt voor een maatschappelijk gewenst en economisch efficiënt resultaat. Hier is sprake van systeemfalen omdat, om tal van aanbodstructurele factoren, de versnipperde productiesector weliswaar tot voldoende aantallen producties komt, maar niet de effectiviteit heeft die uiteindelijk maatschappelijk (cultureel) en economisch gewenst is om de sterk toegenomen internationale concurrentie aan te kunnen. Hier manifesteert zich ook de spanning die bestaat tussen de culturele en economische doelen van het beleid, die we in deze studie meermaals tegenkomen.”

Het volledige rapport van Dialogic kunnen jullie hier terugvinden.

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30