De voorbereidingen voor IDFA 2021 (17 – 28 november) zijn in volle gang en in april maakte de organisatie de nieuwe festivalopzet bekend. Zo zijn er dit jaar twee hoofdcompetities en vernieuwde awards.

Op 20 april 2021 organiseerde de DDG een ledenbijeenkomst met het team van IDFA en artistiek directeur Orwa Nyrabia. Onder leiding van moderator Beri Shalmashi konden onze leden vragen stellen over de nieuwe opzet van het festival.

Lees hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden. (English below!)

Q&A

1) Waarom is er gekozen voor een nieuwe opzet?
De manier waarop documentaires gemaakt worden is constant in beweging en de wereld verandert. Filmmakers onderzoeken artistieke grenzen en scherpen deze continu aan.

IDFA verandert mee en kiest daarom nu voor een nieuwe programmastructuur die beter aansluit op haar rol als curator van documentairefilmkunst. Het belangrijkste selectiecriterium is nog steeds dat een film goed moet zijn.

2) Hoe steken de nieuwe competities in elkaar?
In de nieuwe opzet bestaan er twee hoofdcompetities:

  • De International Competition bestaat uit ongeveer 15 documentaires (langer dan 60 minuten) die op IDFA hun internationale of wereldpremière beleven. Het gaat om unieke en uitgebalanceerde films die een breed publiek aanspreken.
  • De Envision Competition bestaat uit ongeveer 15 internationale of wereldpremières van films (langer dan 40 minuten). De focus hierbij ligt op films met een meer gedurfde vorm, waar makers de randen van de documentairekunst opzoeken.

Naast de hoofdcompetities bestaan er nog twee programmaonderdelen:

  • Luminous: Tijdloze films over de schoonheid van menselijke relaties vanuit verschillende perspectieven.
  • Frontlight: Urgente films die de huidige tijdgeest onderzoeken vanuit minder bekende perspectieven.

3) Hoe zit het met de awards?
Voor de hoofdcompetities de International Competition en de Envision Competition zijn er aparte jury’s die ieder een IDFA Award for Best Film uitreiken. Verder worden er awards uitgereikt voor verschillende artistieke en vernieuwende prestaties.

Naast deze prijzen zijn er twee awards die in meerdere programmaonderdelen uitgereikt kunnen worden. Films in de International Competition, de Envision Competition, Luminous en in Frontlight, kunnen genomineerd worden voor Best First Feature.

Nederlandse films in elk programmaonderdeel kunnen genomineerd worden voor Best Dutch Film.

De competities voor korte films en jeugdfilms blijven bestaan.

Klik hier voor meer informatie over de losse programmaonderdelen:

4) Is er in de nieuwe opzet genoeg ruimte voor Nederlandse producties?

Voorheen bestond er een aparte Nederlandse competitie. In de nieuwe opzet vervalt deze. IDFA heeft hiervoor gekozen omdat nationale competities niet gebruikelijk zijn in de festivalwereld. Dit sluit aan bij de opvatting van IDFA dat films gemaakt worden voor de wereld, en niet alleen voor Nederland.

Ook krijgen de nationale competities op festivals doorgaans minder aandacht van de pers dan de internationale competities. Het is dan zonde dat goede Nederlandse films niet dezelfde aandacht krijgen.

De nieuwe insteek zorgt dus voor een betere internationale dekking voor Nederlandse films, omdat ze een plek krijgen in de internationale competitie. Zo krijgen Nederlandse films de aandacht die ze verdienen, zonder dat de aandacht van het Nederlandse publiek voor de nationale films vermindert. Op deze manier is het festival hopelijk de start van het leven van een film en niet het hoogtepunt.

IDFA vindt het belangrijk dat er Nederlandse films in de competities draaien en gaat met het schappen van een nationale competitie niet minder Nederlandse films selecteren.

5) Hoe zit het met de internationale première-eis, kan deze veranderen?

Voor veel makers is de wereldpremière-eis van IDFA onhandig voor de distributiestrategie. Toch is het voor IDFA niet mogelijk om deze te veranderen, omdat elk belangrijk festival deze eis heeft. Om dit aan te passen, moet de hele festivalcultuur worden omgegooid. Een televisie-uitzending van een film voorafgaand aan de première op IDFA is helaas geen optie.

Wel zoekt IDFA naar manieren om films die al een première hadden beter uit te lichten voor de buitenlandse industrie, bijvoorbeeld in Docs for Sale. Op die manier komt er wel ruimte voor films die hun première al hebben beleefd.

6) Waar selecteert IDFA op? Kun je nog geselecteerd worden met ‘lichtere’ onderwerpen?
Onder makers heerst soms het idee dat je alleen geselecteerd kan worden met een film die sterk politiek, journalistiek, nieuw/verfrissend of artistiek is. IDFA probeert dit stigma al jaren te veranderen. Het team geeft aan dat alle films bekeken worden en dat de hoofdeis voor selectie is dat het een goede film is. Ze zoeken films die coherent in zichzelf zijn en je emotioneel ergens heen brengen en daar ook houden.

Daarnaast kijkt IDFA naar wat zij voor de film kunnen betekenen. De opzet met de verschillende programmaonderdelen biedt de ruimte aan allerlei soorten films, ook aan ‘lichte’ films.

7) Moeten Nederlandse films over Nederland gaan?
De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de vraag: wie vertelt welk verhaal? Het besef is gegroeid dat westerse Europese en Amerikaanse makers soms een stereotyperende representatie van andere landen en hun inwoners neerzetten in hun films. Dit ‘filmmakers toerisme’ is problematisch en kan landen en culturen schaden.

Door je bewust te zijn van je eigen positie kunnen westerse makers nog steeds een authentieke film maken buiten hun eigen land.

Nederlandse films hoeven dus zeker niet over Nederland te gaan, maar IDFA zoekt hierbij wel een zekere zelfreflectie van de maker.

8) Wat doet IDFA voor de talentontwikkeling van jonge Nederlandse makers en waar liggen de kansen in de nieuwe opzet?
In de nieuwe opzet zijn geen grote veranderingen wat betreft de talentontwikkeling voor jonge makers. IDFA blijft het belangrijk vinden om jonge makers te stimuleren en organiseert dit jaar o.a. de IDFAcademy & NPO-fonds Workshop.

Voor deze Workshop worden zes makers geselecteerd die onder begeleiding van professionele makers hun filmdocumentaireplan ontwikkelen.

9) Zijn er mogelijkheden om films die niet gepitcht te hoeven worden toch aandacht te geven bij de industry programma’s?

In Nederland is het niet altijd noodzakelijk om internationaal te coproduceren om de financiering van een film rond te krijgen. Dit betekent ook dat je film niet gepitcht hoeft te worden op de internationale markt en je zo dus aandacht voor je project misloopt. Het zou mooi zijn als er een programma was waar je jezelf kunt laten zien, zonder dat je jezelf hoeft te verkopen.

IDFA begrijpt deze positie en denkt graag na over nieuwe mogelijkheden. Ook adviseren ze om in ieder geval te overwegen om een documentaire toch internationaal te coproduceren, ook als het financieel niet noodzakelijk is, omdat je daarmee in een vroege fase internationale aandacht kunt genereren voor de film, zowel qua publiek als sales. Verder helpt een groter budget om ambitieuzer over je film na te denken.

10) Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat IDFA een ontmoetingsplek voor Nederlandse makers blijft? Wat kan de DDG doen?
In de oude opzet waren er geen speciale events voor regisseurs in de Nederlandse competitie en ook dit jaar zijn er geen speciale Nederlandse events. Makers kunnen elkaar zoals altijd ontmoeten bij de events die IDFA de aankomende editie gaat organiseren.

IDFA doet haar best om een platform voor ontmoetingen te blijven en er wordt gezocht naar manieren om het hele jaar door een ontmoetingsplek voor makers te zijn. Het festival gaat graag de samenwerking aan met Nederlandse partijen en vakverenigingen. Zo willen de DDG en IDFA in de zomer samen een masterclass organiseren.

Ook werden er tijdens het gesprek ideeën geopperd om bijvoorbeeld lokale regisseurs te koppelen aan internationale regisseurs, ook als de Nederlandse regisseurs geen films op het festival hebben.

Heb je ideeën voor IDFA? Het team staat open voor suggesties. Iedereen met een concreet idee of initiatief kan mailen naar info@directorsguild.nl, dan zorgt de DDG ervoor dat het bij de juiste persoon van IDFA terechtkomt.

 

ENGLISH VERSION

Recap DDG / IDFA member’ talk: Join the conversation with IDFA-team and artistic director Orwa Nyrabia on April 20 2021

The preparations for IDFA 2021 (17 – 28 November) are in full swing and this month the organization announced the new festival format. For example, this year there are two main competitions and renewed awards.

On April 20, 2021, the DDG organized a members’ talk with the IDFA team and artistic director Orwa Nyrabia. Under the guidance of moderator Beri Shalmashi, our members were able to ask their questions about the new format of the festival.

1) Why has a new set-up been chosen?
Documentary making is constantly changing and so is the world. Filmmakers explore and continuously sharpen artistic boundaries.

IDFA follows the makers and is therefore now opting for a new program structure that is better suited to its role as curator of documentary film art. The most important selection criterion is still that a film must be good.

2) How do the new competitions work?
In the new format there are two main competitions:

  • The International Competition consists of approximately 15 documentaries (longer than 60 minutes) that have their international or world premiere at IDFA. These are unique and balanced films that appeal to a wide audience.
  • The Envision Competition consists of approximately 15 international or world premieres of films (longer than 40 minutes). The focus here is on films with a more daring form, where makers explore the edges of documentary art.

In addition to the main competitions, there are two other programs:

  • Luminous: Timeless films that redeem the beauty of human relationships, expression, and empathy from a kaleidoscope of perspectives. Selected films may compete for the award for best first feature.
  • Frontlight: Urgent films that encourage a deeper understanding of the world today, examining the zeitgeist from lesser-heard perspectives. Selected films may compete for the award for best first feature.

3) What about the awards?
For the main competitions (the International Competition and the Envision Competition) there are two separate juries, each of which presents an IDFA Award for Best Film. In addition, awards are presented for various artistic and innovative achievements.

On top of these prizes, there are two other awards. Films in the International Competition, the Envision Competition, Luminous and in Frontlight can be nominated for Best First Feature.

Dutch films in every program can be nominated for Best Dutch Film.

The competitions for short films and youth films will continue to exist.

Find more information about the individual program components here.

4) Is there enough space in the new setup for Dutch productions?
Previously there IDFA had a separate Dutch competition. This is canceled in the new structure. IDFA has chosen this because national competitions are not common in the festival world. This is in line with IDFA’s view that films are made for the whole world, and not just for the Netherlands.

Also, the national competitions at festivals usually receive less attention from the press than the international competitions. So it´s a shame that Dutch films do not receive the same attention.

The new approach therefore ensures better international coverage for Dutch films, because they get a place in the international competition. So Dutch films receive the attention they deserve, without diminishing the attention of the Dutch public for national films. In this way, the festival is hopefully the start of a film’s life and not it´s highlight.

IDFA believes it is important that Dutch films are shown in the competitions and will not select fewer Dutch films by removing the national competition.

5) What about the international premiere requirement, can it change?
For many filmmakers, IDFA’s world premiere requirement is inconvenient for the distribution strategy. Yet it is not possible for IDFA to change it, because every major festival has this requirement. To adjust this, the entire festival culture has to be overhauled. A television broadcast of a film prior to its premiere at IDFA is unfortunately not an option.

IDFA is, however, looking for ways to better highlight films that have already had a premiere, for the foreign industry, for example in Docs for Sale. That way there will be attention for films that have already had their premiere.

6) How does IDFA select? Can you still be selected with ´lighter´ subjects?
There is sometimes the idea among makers that you can only be selected with a film that is strongly political, journalistic, new / refreshing or artistic. IDFA has been trying to change this stigma for years. The team indicates that all films are watched and that the main requirement for selection is that it is a good film. They seek movies that are coherent in themselves and take you somewhere emotionally and keep you there.

In addition, IDFA is looking at what they can do for the film. The set-up with the various program components offers space for all kinds of films, including ´light´ films.

7) Should Dutch films be about the Netherlands?
In recent years, more and more attention has been paid to the question: who tells which story? There has been a growing realization that Western European and American makers sometimes portray a stereotypical representation of other countries and their inhabitants in their films. This “film maker’s tourism” is problematic and can harm countries and cultures.

By being aware of your own position, Western makers can still make an authentic film outside of their own country.

Dutch films therefore certainly do not have to be about the Netherlands, but IDFA does look for a certain self-reflection on the part of the maker.

8) What does IDFA do for the talent development of young Dutch makers and where do the opportunities lie in the new set-up?
There are no major changes in the new format in terms of talent development for young makers. IDFA continues to consider it important to encourage young makers and is organizing, among other things, the IDFAcademy & NPO Fund Workshop.

Six makers are selected for this Workshop who will develop their film documentary plan with the help of professionals.

9) Are there possibilities to bring attention in the industry programs to films that do not have to be pitched?

In the Netherlands it is not always necessary to co-produce internationally in order to secure financing for a film. This also means that your film does not have to be pitched on the international market and you therefore might miss out on attention for your project. It would be nice if there was a program where you can show yourself without having to sell yourself.

IDFA understands this position and is happy to think about new possibilities. They also advise to consider co-producing a documentary internationally, even if it is not financially necessary, because this can generate international attention for the film at an early stage, both in terms of audience and sales. Furthermore, a larger budget might help you to think more ambitiously about your film.

10) How can we ensure that IDFA remains a meeting place for Dutch makers? What can the DDG do?
In the old format, there were no special events for directors in the Dutch competition and there are no special Dutch events this year either. Makers can meet each other as always at the events that IDFA will organize during the upcoming edition.

IDFA is doing its best to remain a platform for meetings and ways are being sought to create meetings for makers throughout the year. The festival is keen to collaborate with Dutch parties and associations. For example, the DDG and IDFA intend to organize a master class together in the summer.

During the conversation, ideas were also put forward to, for example, link local directors with international directors, even if the Dutch directors have no films screening at the festival.

Do you have ideas for IDFA? The team is open to suggestions. Everyone with a concrete plan or initiative can sen dan e-mail to info@directorsguild.nl. DDG will connect you to the right person at IDFA.

 

Verslag: Roddia Rumahloine, DDG

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30