Kunsten’92 stuurt brief aan Tweede Kamer voor debat over cultuurbegroting 2017

Op 21 november vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de cultuurbegroting 2017. Bekijk hier de agenda. Kunsten ’92, waar ook DDG lid van is, heeft op 7 november een brief aan de cultuurwoordvoerders gestuurd.

Kunsten ’92 schrijft onder meer dat het verheugend is dat er, zoals ook blijkt uit de concept verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen, niet alleen bredere erkenning is voor het belang van de cultuursector voor de creatieve en kenniseconomie die we willen zijn, maar dat er ook daadwerkelijk draagvlak is voor investeringen in kunst en cultuur. Maar tegelijkertijd constateert Kunsten ’92 dat de Kamer zich er van bewust is dat structureel toevoegen van € 10 miljoen aan de cultuurbegroting onvoldoende is om de knelpunten op te lossen en dat de Kamer de noodzaak onderkent van meer middelen.

De brief gaat dieper in op de knelpunten in de culturele sector, waaronder bij de fondsen, en geeft aan welke urgente zaken er spelen op het gebied van cultuureducatie, goed werkgeverschap en ondernemerschap, culturele diversiteit, monumenten, internationaal cultuurbeleid en de komende herstructurering van het cultuurstelsel.

Ook belicht Kunsten’92 een aantal fondsen. Over het wegvallen van het Mediafonds staat in de brief:

“Onderbelicht zijn ook de gevolgen van het wegvallen van het Mediafonds. Met name de hybride projecten, waarbij grenzen tussen film en andere disciplines worden onderzocht en nieuwe vertelvormen worden toegepast, vormen de motor van de vernieuwing in de audiovisuele sector. Dat geldt ook voor het belang van ontwikkelingsbudget, dat bij het Mediafonds toegankelijk was voor onafhankelijke makers en producenten om projecten te ontwikkelen die kunnen uitgroeien tot onderscheidende documentaires en dramaproducties. Evenmin is er voldoende ruimte om aan te kunnen sluiten op de internationale ontwikkelingen met high-end drama en animatieseries, die zich zowel op het Nederlandse publiek richten als internationaal aan kunnen spreken. Hierin wordt binnen het bestel na 1 januari 2017 niet voorzien. Het is zaak in te zetten op een integraal film- en mediabeleid naar voorbeeld van het buitenland, om de grote veranderingen in de sector onder invloed van de digitalisering goed te kunnen adresseren.”

En ook:  Blijf inzetten op cultuureducatie
“De Tweede Kamer heeft de ambitie om stappen te zetten met cultuureducatie. Het komende debat, het laatste voor de verkiezingen, is daarom van groot belang om nu de basis te leggen voor verdere vormgeving van goed verankerd beleid. Cultuureducatie is een belangrijke verbindende schakel tussen school, ouders, de wijk en de lokale culturele voorzieningen. De minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft aan dat het kabinet zoveel mogelijk leerlingen in aanraking wil brengen met kunst en cultuur. Zij refereert daarbij aan de Agenda Cultuureducatie (Cultuur werkt voor Nederland) van Kunsten ’92. Zij zet enkele goede stappen in die richting door geld beschikbaar te stellen voor een regeling cultuureducatie in het VMBO en een verdere uitbreiding van de impuls muziekonderwijs. Maar tegelijkertijd zien we geen eenduidige aanpak voor alle leerlingen tussen 4 en 18 jaar. Echt verschil kan de minister maken door de gehele agenda uit te voeren, namelijk door:

1) te garanderen dat alle leerplichtigen in primair, voortgezet en beroepsonderwijs van 4 – 18 jaar, binnen en buiten school toegang hebben tot culturele ervaringen.

2) kunst en cultuur in alle disciplines in de curricula van deze opleidingen (ook binnen het beroepsonderwijs) te verankeren en

3) een vast bedrag per leerling per jaar beschikbaar te stellen. Trek de succesvolle matchingsystematiek uit het voortgezet onderwijs door naar het primair en beroepsonderwijs, zodat scholen ook echt met het cultuuronderwijs aan de slag kunnen gaan.

Verder:  Een cultureel diverse cultuursector is nodig
“Het bereiken van nieuw en divers samengesteld publiek staat hoog op de agenda van politiek en culturele instellingen. De ontwikkelingen in de samenleving maken dit des te urgenter. We moeten niet alleen koersen op vergroting van publieksbereik. Aandacht voor culturele diversiteit is over de hele linie in programmering, personeel, publiek en partners van cruciaal belang. Een hernieuwde code culturele diversiteit is daarvoor een goed instrument, maar ook het benutten van de juiste kennis en expertise. Er is in de afgelopen jaren, zowel bij de opleidingen als bij instellingen, veel meer aandacht voor een betere representatie van de samenleving. Dat blijft ook in de toekomst een belangrijke opgave. Een verbeterde samenhang zorgt op termijn ook voor een grotere instroom van divers talent in de opleidingen en de kunstpraktijk. We stellen vast dat er in het recente verleden belangrijke instellingen op dit vlak zijn wegbezuinigd, waardoor kennis en uitwisseling van culturele uitingen niet meer een vanzelfsprekend aandachtspunt van ons bestel zijn. Tegelijkertijd zien we ook dat bepaalde disciplines, en juist ook diegenen die door zijn aard een cultureel divers karakter hebben, of culturele diversiteit tot hun kerntaak rekenen, uit het zicht verdwijnen van de fondsen. Bijvoorbeeld jazz, wereldmuziek, mime, dans en experimentele muziek.

De culturele instellingen zullen zich blijven inzetten om te zorgen voor een betere afspiegeling van de samenleving in de zalen, de opleidingen en de gezelschappen. Kunsten ’92, en ook de Federatie Cultuur, werkt daarvoor graag samen met organisaties die expertise hebben op deze gebieden.”

Lees hier de volledige brief van Kunsten’92 aan cultuurwoordvoerders.

BRIEF KUNSTEN ’92 AAN CULTUURWOORDVOERDERS

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.