Amendement bij VEVAM Exploitatie Overeenkomst

DDG-leden vergeet niet het Amendement dat VEVAM jullie heeft toegestuurd te tekenen en te retourneren. Exploitatie rechten die je VEVAM in beheer hebt gegeven, krijg je daarmee weer terug, zodat je ze kan overdragen aan je producent. De vergoedingen voor die rechten worden dan door VEVAM geïncasseerd en aan je betaald.

 

Q&A van VEVAM over dit Amendement 2016 bij de Exploitatie Overeenkomst

1. Waarom is het zo belangrijk dat ik dit Amendement teken en terugstuur?
Om aanspraak te kunnen maken op de collectieve vergoedingen die VEVAM op basis van afspraken met RODAP (omroepen, producenten en distributeurs) gaat innen voor TV doorgifte en Video on demand (zie hierna onder vraag 4).

2. Wat verandert er voor mij als ik het Amendement onderteken?
In de praktijk is de invloed gering. VEVAM blijft uw belangen behartigen wanneer uw werken door anderen collectief geëxploiteerd worden en streeft in die gevallen naar een collectieve regeling in ruil voor een vergoeding. Het verschil is dat u de in het Amendement genoemde rechten daarvoor niet langer aan VEVAM hoeft over te dragen. Deze rechten kunt u nu dus aan uw producent overdragen. Onderdeel van de afspraken die VEVAM met RODAP heeft gemaakt voor Video on demand is dat in het regie-opdrachtcontract met de producent een bijlage wordt opgenomen met
standaardvoorwaarden, die VEVAM indirect de bevoegdheid geven om bij de exploitant een collectieve vergoeding te innen. De tekst van deze bijlage wordt door VEVAM in overleg met Lira, Norma en RODAP opgesteld. Wij zullen u informeren zodra deze bijlage gereed is.

3. Welke rechten worden via het Amendement uit de rechtenoverdracht aan VEVAM gehaald?
Het gaat om de rechten voor kabeldoorgifte en andere (gelijktijdige) uitzendingen en de bijbehorende uitzending gemist diensten (de zgn Basic Media Services, BMS, zie artikel 2-4 Amendement). Daarnaast worden ook de rechten ten aanzien van Video on demand (VOD) uit de rechtenoverdracht gehaald en terug geleverd (artikel 5-6 Amendement), zodra het VEVAM bestuur daartoe een besluit neemt. VEVAM zal u hierover terstond informeren.

4. Waarom wordt de rechtenoverdracht aan VEVAM gewijzigd?
Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet geeft de hoofdregisseur, de scenarioschrijver en de hoofdrolspeler van een filmwerk recht op een proportionele billijke vergoeding voor bepaalde exploitatievormen (met name uitzending en kabeldoorgifte). Die vergoeding is niet voor afstand vatbaar en kan alleen door een collectieve beheersorganisatie worden geïncasseerd, in uw geval door VEVAM.

Over de betaling van deze nieuwe wettelijke vergoeding heeft VEVAM, samen met LIRA (scenarioschrijvers) en NORMA (acteurs), afspraken gemaakt met RODAP: de vereniging van producenten, omroepen en distributeurs. Tevens zijn afspraken gemaakt over collectieve vergoedingen voor Video on demand. Deze afspraken zijn op 22 januari 2015 vastgelegd in een Convenant.

De aanspraak op de genoemde vergoedingen ontstaat op voorwaarde dat de regisseur de rechten ten aanzien van de betreffende exploitaties aan de producent heeft overgedragen. VEVAM haalt daarom de rechten met betrekking tot deze exploitaties uit de rechtenoverdracht aan VEVAM, zodat u deze rechten aan de producent kunt overdragen.

5. Hoe komen de rechten op bestaande werken, die ik van VEVAM terugkrijg, bij de producent?
Daar heeft u – als film- of televisiemaker – afspraken over gemaakt, of kunt u desgewenst nog afspraken over maken, in uw contract met de producent.

6. Kan ik de genoemde vergoedingen ontvangen voor alle producties waaraan ik heb meegewerkt?
De vergoedingen voor kabeldoorgifte en andere (gelijktijdige) uitzendingen die voortvloeien uit de wet zijn bestemd voor de hoofdmakers van filmwerken. De regisseur wordt als hoofdmaker van een filmwerk aangemerkt. U kunt dus voor alle werken die u hebt geregisseerd deze vergoedingen ontvangen.
De vergoedingen die VEVAM op basis van de afspraken met RODAP zal gaan innen voor Video on demand, zien op producties van bij RODAP (via STOP.NL) aangesloten producenten of omroepen (NPO, RTL en SBS).

7. Kan ik een vergoeding ontvangen voor de uitzending van mijn werk op alle zenders?
De vergoeding geldt voor uitzending in Nederland door maximaal 40 RODAP zenders. De lijst met RODAP zenders kunt u terugvinden in Hoofdstuk 1 – Definities van het Amendement.

8. Hoe zit het met vergoedingen voor uitzending op andere zenders?
Momenteel is er nog geen overeenstemming bereikt over de betaling van vergoedingen voor uitzending op overige zenders, waaronder buitenlandse, lokale en regionale zenders. Hierover wordt nog onderhandeld met de desbetreffende partijen.

9. Krijg ik een vergoeding voor alle VOD diensten?
Het is de bedoeling dat een vergoeding wordt voldaan door alle VOD exploitanten. De VOD exploitanten moeten onderdeel uitmaken van het zogenoemde VCB-model1, zoals is vastgelegd in het Convenant. Dat model gaat er vanuit dat de verplichting om te betalen uiteindelijk bij de VOD exploitant komt te berusten via een keten van contracten, waarin die verplichting steeds wordt ‘doorgegeven’. Om die verplichting door te geven wordt in het contract tussen de producent en de regisseur een speciale bijlage met standaardvoorwaarden gevoegd (zie hiervoor vraag 2).

10. Hoe zit het als mijn werk in het buitenland wordt uitgezonden?
De wijziging in de rechtenoverdracht en de wettelijke vergoedingsaanspraak gelden alleen voor gebruik in Nederland. Vergoedingen voor uitzendingen buiten Nederland incasseert VEVAM via contracten met zusterorganisaties in de desbetreffende landen volgens de daar geldende wet- en regelgeving.

11. Hoeveel gaat de vergoeding ongeveer bedragen en wanneer wordt die uitgekeerd?
De vergoeding over de eerste helft van 2015 is eind 2015 uitgekeerd. Naar verwachting zal voor BMS (kabeldoorgifte, andere gelijktijdige uitzendingen en bijbehorende uitzending gemist dienst) in totaal ongeveer 15 miljoen euro per jaar worden betaald, voor alle betrokken scenarioschrijvers, hoofdregisseurs en hoofdrolspelers. Voor VOD is voor 2015 een lumpsumvergoeding afgesproken. Over het VOD tarief voor 2016 en verder zijn partijen nog in gesprek.

12. Als ik dit amendement niet onderteken, ontvang ik dan nog een vergoeding?
U behoudt uw aanspraak op bepaalde wettelijke vergoedingen zoals de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen. Maar voor ontvangst van de kabel/uitzend- en VOD-vergoedingen is het echter van groot belang dat u het amendement ondertekent, omdat u pas aanspraak op deze vergoedingen kunt maken als uw rechten aan de producent zijn overgedragen.
1 Partijen bij het Convenant hebben overeenstemming bereikt over een model voor inning van VOD vergoedingen: het Vrijwillig
Collectief Beheer model.

 

Neem bij vragen altijd contact met VEVAM op via mail vevam@cedar.nl of telefonisch: (023) 8700211.

Author: DDG

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.