UPDATE: 22 september 2021 | Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. De huidige versie (6.0) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen. Werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties worden door de overheid aangemerkt als reguliere bedrijfsactiviteiten en kunnen worden voortgezet.

In dit dossier

1. DOWNLOADS
2. TOELICHTING
3. FAQ
4. VERSIEBEHEER
5. SUMMARY (EN)


1. Downloads

a. COVID-19 Protocol AV-sector
NL: Protocol versie 6.0, 22 september 2021
– EN: Protocol version 5.1, 19 July 2021 [update volgt / update will follow]

b. Bijlage/Annex
– NL: Indicatieve risico-analysetabel; versie 5.1, 19 juli 2021
– EN: The indicative risk assessment table refers to the (numbered) guidelines from the protocol

c. Toolkit COVID-19 AV-sector (DAFF) [update volgt / update will follow]
– NL: Toolkit versie 3.0, 1 juli 2020
– EN: Toolkit version 3.0, 1 July 2020

d. Toelichting t.b.v. Veiligheidsregio’s, gemeenten en toezichthouders
– NL: Brief aan de Veiligheidsregio’s inzake de erkenning van werkzaamheden t.b.v. AV-producties als bedrijfsmatige activiteit

De Toolkit (NL versie) is ook als app beschikbaar. Deze is te downloaden door onderstaande QR-code te scannen met de camera van een smartphone; volg daarna de stappen die worden aangegeven. Ook is het mogelijk om een desktopversie te bekijken via deze link. The Toolkit (EN version) is also available as an app. It can be downloaded by scanning the QR code below with the camera of a smartphone; then follow the steps indicated. It is also possible to view a desktop version via this link.

↥ NAAR BOVEN

 

2. Toelichting

Het protocol bevat gedragsregels en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Deze hebben als doel een zo veilig mogelijke werksituatie te garanderen tijdens de COVID-19-pandemie. Het protocol is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. De huidige versie (6.0) sluit aan bij de actuele overheidsrichtlijnen per 22/25 september 2021. De verschillen tussen deze versie en eerdere versies worden benoemd in de FAQ hieronder.

Het COVID-19-protocol biedt de audiovisuele sector richtlijnen om het werk te continueren binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. De verschillende werksituaties zijn met de bijbehorende richtlijnen gespecificeerd in drie risicocategorieën: LOW, MEDIUM en HIGH RISK. Onderdeel van het document is een indicatieve risico-analysetabel waarin de richtlijnen zijn gespecificeerd voor de verschillende fases in een audiovisuele productie per afdeling/discipline en bijbehorende functies. Het protocol op zichzelf biedt nog geen antwoord op alle vraagstukken waarmee de sector te stellen heeft als gevolg van de coronacrisis. Er lopen gesprekken over het dekken van risico’s, mogelijkheden tot afsluiten van verzekeringen en het dragen van meerkosten. Uiteindelijk dient per individuele productie de afweging gemaakt te worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren.

In aansluiting op het protocol heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) een Toolkit ontwikkeld met praktische tips voor op de werkvloer, gericht op drama, commercial en documentaire. Deze is eveneens aangepast aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Van de Toolkit is ook een (mede door NBF ontwikkelde) handzame app beschikbaar, zodat makers snel en gemakkelijk de tips en tricks kunnen vinden die voor hen relevant zijn.

 

Werkgroep
Het protocol is opgesteld door een werkgroep in opdracht van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) en Nederlandse Content Producenten (NCP). Op dit moment bestaat deze werkgroep uit: Doreen Boonekamp (voorzitter, zelfstandig adviseur), Antoinette Beumer (regisseur, schrijver, hoofd drama/creative producer RTL/Videoland), Roel Burgman (zakelijk leider Media VPRO), Nelsje Musch-Elzinga (zakelijk directeur en producent Warner Bros. ITVP Nederland, BlazHoffski Productions B.V & Hollands Licht Producties B.V.), Floor Onrust (producent Family Affair Films / bestuurslid DAFF) en Janneke Slöetjes (zelfstandig adviseur, v/h director of public policy Netflix). De werkgroep wordt bijgestaan door juridisch adviseur Hugo Klaassen en de bureaus van producentenverenigingen NAPA en NCP.

Het protocol is tot stand gekomen met steun van het
Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP).

↥ NAAR BOVEN

3. FAQ

Onderwerpen

a. HUIDIGE VERSIE PROTOCOL
b. VOORWAARDEN EN ADVIEZEN
c. TESTBELEID EN QUARANTAINE
d. STATUS EN WERKING PROTOCOL

a. HUIDIGE VERSIE PROTOCOL

UPDATE Beantwoordt versie 6.0 van het protocol aan de maatregelen per 22/25 september 2021?

Tijdens de persconferentie van 14 september 2021 heeft het kabinet een volgende stap aangekondigd in het landelijke openingsplan. Dit betekent dat enkele coronaregels worden aangepast of komen te vervallen met ingang van 22/25 september 2021. Hoe versie 6.0 van het protocol zich verhoudt tot de landelijke coronamaatregelen en welke aanpassingen zijn doorgevoerd, leest u HIER.

Evenals in de periode hiervoor geldt dat werkzaamheden ten behoeve van professionele AV-producties in principe doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector. Deze werkzaamheden gelden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. Voor het protocol blijft (evenals in eerdere versies) de richtlijn dat situaties waar binnen 1,5 meter onderlinge afstand wordt gewerkt beperkt moeten worden. Als er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, moeten aanvullende voorzorgsmaatregelen worden getroffen om besmetting te voorkomen.

b. VOORWAARDEN EN AANVULLENDE ADVIEZEN

Voorwaarde(n)
* Alle betrokkenen moeten zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.

Aanvullende adviezen
* Om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren adviseert de werkgroep – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – preventief te testen: testen op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. In samenhang hiermee wordt geadviseerd het coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-app / Digitaal Corona Certificaat) voorlopig nog niet in te zetten ter vervanging van het preventief testen. ZIE: TESTBELEID EN QUARANTAINE
* Stel een projectplan op waarin is vastgelegd hoe per productie uitvoering wordt gegeven aan het protocol.
* Stel een of meer personen aan – naast de Health & Safety Officer – die toezien op naleving van het protocol, bijvoorbeeld in de functie van crowd manager of als extra brandwacht.
* Maak gebruik van bouwhekken of andere middelen zoals borden om een opnamelocatie duidelijk af te zetten en te markeren als werkplek – om passanten op afstand te houden (naar analogie met een bouwplaats).
* Raadpleeg altijd de actuele regelgeving in de betreffende Veiligheidsregio en/of gemeente waar de opnames gepland zijn. Er kunnen namelijk nog extra maatregelen volgen voor regio’s waar de besmettingscijfers langere tijd hoog zijn. Houd daarmee rekening bij de planning van opnamen voor film- en televisieproducties.
* Bij opnamen op locatie adviseert de werkgroep altijd de betreffende gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf te informeren, om onduidelijkheid te voorkomen.
* Voor opnames in de gemeente Amsterdam: wanneer producenten van plan zijn om opnames voor audiovisuele producties te maken in een ruimte die momenteel voor het publiek gesloten is, zoals een winkel, restaurant of café, dan verzoekt de gemeente Amsterdam om dit vooraf te melden via het mailadres filmaanvraag@amsterdam.nl. De (uitvoerend) producent moet dan aangeven waar, wanneer en met hoeveel personen de opnames zullen plaatsvinden. Zo kan de gemeente Amsterdam hier rekening mee houden wat betreft Handhaving. Zie ook de pagina met regelgeving omtrent ‘Filmen en fotograferen in Amsterdam’.


UPDATE Publiek

Het is vanaf 5 juni 2021 opnieuw toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. Vanaf 25 september 2021 gelden aangepaste voorwaarden:
* Voor alle bezoekers vanaf 13 jaar is toegang alleen mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs (Digitaal Corona Certificaat). Voor bezoekers vanaf 14 jaar moet het coronatoegangsbewijs samen met een identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Bezoekers hoeven vervolgens geen anderhalve meter afstand te houden. Als coronatoegangsbewijs kan een negatieve testuitslag met een maximale geldigheidsduur van 24 uur worden gebruikt, evenals een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck-app.
* Het coronatoegangsbewijs is bedoeld om publiek toegang te verlenen. Degenen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten (werknemers, vrijwilligers en artiesten) zijn uitgezonderd van het gebruik van coronatoegangsbewijzen. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig bij de activiteit zijn en die niet gevaccineerd of hersteld zijn worden dringend geadviseerd zich voorafgaand aan de activiteit te laten testen.
Let op: Bent u te gast op een locatie waar een locatiehouder het coronatoegangsbewijs van bezoekers moet controleren informeer uw ploeg dat ook hen gevraagd kan worden een coronatoegangsbewijs te tonen.
* Op locaties binnen zonder vaste zitplaats kan 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit worden benut. Verplichte sluitingstijd tussen 00:00 uur en 06:00 uur.
* Op locaties buiten zonder vaste zitplaats kan 100% van de reguliere bezoekerscapaciteit worden benut en geldt geen verplichte sluitingstijd.
* Op locaties met een vaste zitplaats – binnen of buiten – (zoals bioscopen, theaters en opnamestudio’s) kan 100% van de bezoekerscapaciteit gebruikt worden en geldt geen verplichte sluitingstijd.
* Alle horeca is gesloten tussen 00:00 uur en 06:00 uur.

UPDATE Reizen
Controleer bij reizen naar en vanuit het buitenland altijd het actuele reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl. De situatie kan snel veranderen, bijvoorbeeld omdat het aantal besmettingen toeneemt of vanwege een nieuwe variant van het virus. Het reizen naar landen met de kleuren oranje of rood wordt ten zeerste ontraden.
* Het Europees Digitaal Corona Certificaat (DCC) maakt het makkelijker om binnen de Europese Unie te reizen tijdens de coronapandemie. Voor reizen binnen de EU zijn de volgende bewijzen geldig: een negatieve testuitslag; een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u minder dan zes maanden geleden bent hersteld van corona. Het DCC is beschikbaar via de CoronaCheck-app.
* Ook personen die uit niet-EU-landen inreizen, zijn per 1 juli uitgezonderd van het EU-inreisverbod wanneer zij een vaccinatiebewijs kunnen tonen.
* Voor reizigers uit landen of gebieden met een hoog en zeer hoog risico geldt wel een testplicht en eventueel een quarantaineplicht bij aankomst in Nederland. Controleer op Nederlandwereldwijd.nl welke regelgeving van kracht is. Personen tot en met 11 jaar zijn uitgezonderd van de testplicht.
* De verplichte quarantaine bij terugkeer uit een zeer hoog risicogebied vervalt per 22 september voor personen die volledig zijn gevaccineerd. Personen moeten wel altijd een quarantaineverklaring bij zich hebben.
* Ook voor de culturele en creatieve sector geldt onder voorwaarden een uitzondering op het inreisverbod en een uitzondering op de quarantaineplicht voor personen die van of naar Nederland reizen t.b.v. activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve instelling of organisatie. Dit geldt dus ook voor audiovisuele producties. Voor de uitzondering op het inreisverbod dient u in het bezit te zijn van een inreisverklaring. Voor de uitzondering op de quarantaineplicht dient u in het bezit te zijn van een quarantaineverklaring én een uitnodigingsbrief van de betreffende producent, omroep of instelling. Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizigers.

Meer informatie
* De regels die gelden voor de culturele sector vindt u HIER:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren

c. TEST- EN QUARANTAINEBELEID

Wanneer moet ik thuisblijven, me laten testen en/of in quarantaine?
Voor iedereen die bij een film- of AV-productie betrokken is geldt het volgende.

1. Heeft u gezondheidsklachten die passen bij corona: verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); hoesten; benauwdheid; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); verhoging (tot 38 graden Celsius)?
• Zo ja: blijf thuis en laat u via de GGD testen op een besmetting met het coronavirus; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Huisgenoten zonder klachten mogen wel naar buiten. Zodra een van uw huisgenoten eveneens klachten krijgt laat deze persoon zich ook testen. Volg de quarantainevoorschriften van Rijksoverheid en RIVM. Kinderen van 0 t/m 4 en basisschoolleerlingen die alleen verkouden zijn mogen naar school en opvang; ze hoeven niet getest te worden.
• Heeft u naast bovenstaande klachten ook last van koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid? Blijf thuis en laat u testen; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Ook uw huisgenoten (incl. kinderen) moeten dan thuisblijven. Zodra een van uw huisgenoten eveneens klachten krijgt laat deze persoon zich ook testen. Volg de quarantainevoorschriften van Rijksoverheid en RIVM.
• Zo nee: zie de volgende vraag.

2. Heeft u geen gezondheidsklachten die passen bij corona, maar:
a) komt u uit een buitenlands risicogebied vanwege corona (oranje of rood reisadvies), of
b) bent u een nauw contact van iemand met corona (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand)?
• Zo ja: u gaat in quarantaine (ook kinderen) – in principe voor de duur van tien dagen; wie na vijf dagen negatief test mag de quarantaine beëindigen. Laat u in ieder geval testen zodra u klachten krijgt; zie: Testen bij gezondheidsklachten. Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang als ze geen klachten hebben.
• Zo nee: u kunt gewoon naar buiten en naar uw werk.

Testen bij gezondheidsklachten
Als u gezondheidsklachten heeft die passen bij corona, moet u thuisblijven en u via de GGD laten testen op een besmetting met het coronavirus. Het maken van een afspraak kan online via Coronatest.nl. U kunt ook bellen met het landelijke nummer 0800-1202 (dagelijks van 08:00-22:00 uur). Deze test is gratis; de uitslag is na 24 tot 48 uur bekend. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/coronatest

Is de uitslag van de test positief (u heeft corona)?
• Zo nee: blijf thuis tot u 24 uur klachtenvrij bent (let op: dit is strenger dan het actuele overheidsbeleid).
• Zo ja: ga thuis in isolatie.
• Huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine – in principe voor de duur van tien dagen; wie na vijf dagen negatief test mag de quarantaine beëindigen. Zij moeten zich in ieder geval laten testen zodra zij klachten krijgen.
• Waarschuw degenen bij wie u langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 afstand bent geweest; informeer ook uw werk- of opdrachtgever.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/quarantaine

Preventief testen
Om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren adviseert de werkgroep – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – preventief te testen. Met preventieve tests wordt bedoeld: tests op aanwezigheid van het coronavirus zonder dat de betreffende persoon symptomen van COVID-19 vertoont. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. In samenhang hiermee wordt geadviseerd het coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-app / Digitaal Corona Certificaat) voorlopig nog niet in te zetten ter vervanging van het preventief testen.

Preventief testen is geen reden om de voorzorgsmaatregelen die in het COVID-19-protocol beschreven zijn, te laten varen. De basale voorzorgsmaatregelen zijn het meest belangrijk, waaronder: kom niet naar je werk wanneer je coronagerelateerde klachten hebt en/of wanneer je een nauw contact bent van iemand bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, was vaak en goed je handen, houd 1,5 meter afstand van anderen en zorg voor goede ventilatie..

Praktische informatie is te vinden op de website https://www.werkgeverstesten.nl/

HIGH RISK
Voor personen die betrokken zijn bij HIGH RISK-situaties – waarbij sprake is van intieme scènes met intensief fysiek contact, zoals zoen- of vechtscènes – is preventief testen verplicht (maatregel 48 van het protocol). Vanwege de hogere mate van betrouwbaarheid dient hierbij preventief getest te worden door middel van een PCR-test (polymerase chain reaction).
– Voor de PCR-test dient materiaal afgenomen te worden (via keel en neusholte) door iemand die tot medische handelingen bevoegd is – zoals een bedrijfsarts of verpleegkundige.
– De analyse van deze test vindt plaats door een laboratorium dat geaccrediteerd is voor moleculaire SARS-CoV-2-diagnostiek. Een lijst van deze laboratoria vind je hier (par. 6.1 en 6.2): https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend
– De uitslag hiervan is doorgaans binnen 24 uur beschikbaar.
– Geteste personen verbinden zich aan de strikte richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen om noodzakelijke redenen naar buiten te gaan.
– Zodra vastgesteld is dat de geteste personen niet besmet zijn met COVID-19, dienen scènes die in de HIGH RISK-categorie vallen (waarbij sprake is van intensief fysiek contact) zoveel mogelijk op één en dezelfde dag opgenomen te worden.
– Indien sprake is van meerdere opnamedagen voor HIGH RISK-scènes, zullen de betreffende personen preventief worden getest in een cyclus die hierop aansluit. Preventief diagnostisch testen wordt zodoende een onderdeel van de dagroutine.
– De werkvloer/ opnamelocatie moet ingedeeld worden in zones, waarbij per cast- en crewlid wordt bepaald tot welke zones hij/zij toegang heeft.
– Het aantal personen op de set tijdens intieme scènes dient zo veel mogelijk beperkt te worden.

LOW en MEDIUM RISK
Voor alle overige situaties (LOW en MEDIUM RISK) wordt geadviseerd om preventief te testen door middel van in Nederland gevalideerde (antigeen) sneltests, met een aanbevolen frequentie van twee maal per week.

– Het resultaat van een preventieve sneltest of zelftest heeft een geldigheidsduur van maximaal 48 uur. Zo lang iemand geen klachten ontwikkelt en niet in nauw contact is geweest met een besmet persoon, is dagelijks testen niet nodig.
– De betrouwbaarheid van een sneltest of zelftest is voor een groot deel afhankelijk van de vraag of deze op de juiste manier is afgenomen. Om de zorgvuldigheid van het testproces te waarborgen en om de betrouwbaarheid van het testresultaat te vergroten, adviseren we om het preventief testen door middel van een sneltest of zelftest te laten plaatsvinden onder supervisie van een arts of verpleegkundige. In dat geval is deze professional verantwoordelijk voor de juiste afname, inzet en analyse van de test. Omwille van de privacy moeten tests afgenomen worden in een afgescheiden ruimte en mag de testuitslag alleen afgelezen worden door de geteste persoon.


Kan ik gebruik maken van de GGD-teststraten voor preventieve diagnostische tests?

De GGD-teststraten zijn bedoeld voor personen die daadwerkelijk kampen met (lichte) gezondheidsklachten die passen bij COVID-19. Om capaciteitsproblemen bij deze teststraten te voorkomen, raden we af om deze te gebruiken voor preventieve tests (die eventueel meermaals uitgevoerd moeten worden).

d. STATUS EN WERKING PROTOCOL

Wat is de status van dit protocol?
Elke sector is door het kabinet gevraagd zelf een protocol op te stellen, waarin is aangegeven hoe werksituaties en bedrijfsvoering zodanig ingericht kunnen worden dat aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden.
De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende sector of branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. De sector is ook zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. De inhoud van dit protocol is afgestemd met het Ministerie van OCW; na vaststelling is het document aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK. Een vastgesteld protocol is echter geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen. De verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol.

Wat betekent het protocol voor mij?

Dit is een generiek protocol, zo opgesteld dat het van toepassing is op de brede AV-sector: van speelfilms en documentaires tot spelletjesprogramma’s en commercials. Omdat het een generiek protocol is moet iedereen te allen tijde zelf (blijven) overwegen wat de RIVM-richtlijnen en het protocol betekenen voor zijn of haar praktijk. Dat zal voor iedereen en per productie, per shoot en ook per werkwijze verschillen. Ga hierover met elkaar in gesprek.
Wij raden iedereen aan het protocol zorgvuldig te lezen en na te gaan wat op de eigen werksituatie van toepassing is. Bekijk ook de indicatieve risicoanalysetabel, evenals de toolkit die de DAFF heeft ontwikkeld in aanvulling op dit protocol. Hierin zijn tips & tricks verzameld voor en door iedereen die op de set of in de studio werkt.

Is het verboden om te filmen en produceren zonder protocol?
Nee, de Rijksoverheid heeft nooit verboden om audiovisuele producties te maken. Kijk maar naar talkshows en andere programma’s en producties die nog steeds gemaakt worden. Wel dienen de (algemene) overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM te worden nageleefd; zie hiervoor de site van de Rijksoverheid en van de lokale overheid. Elke sector is gevraagd om in aansluiting op de overheidsmaatregelen en de RIVM-richtlijnen een protocol voor de eigen sector te ontwikkelen. Daaraan hebben we met dit protocol voldaan.

Wat is een Health and Safety Officer (HSO)?
Een HSO is geen (nieuw) beroep, maar een verantwoordelijkheid die iemand op de werkvloer of set toegewezen krijgt door de opdrachtgever. Hij of zij ziet erop toe dat alle werkenden het protocol (zo goed mogelijk) naleven. Dat doet hij of zij in het belang van iedereen om zo een veilige werksituatie borgen.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de set?
Het uitbannen van COVID-19 is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is dus van belang dat iedereen elkaar kan aanspreken wanneer op de set situaties ontstaan die de uitvoering van de in het protocol genoemde maatregelen belemmeren. Als centraal aanspreekpunt fungeert degene die op de set de verantwoordelijkheid van Health & Safety Officer draagt.

Waar of bij wie kan ik terecht als ik zie dat het protocol niet goed nageleefd wordt?
Als de regels overtreden worden is het aan de HSO om – in overleg met crew, cast en producent – maatregelen te nemen en de situatie aan te passen. Daarnaast heeft iedereen daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook ten opzichte van elkaar. Spreek elkaar om te beginnen vriendelijk aan als je ziet dat het niet (helemaal) goed gaat. Als opnameleider of First AD, de HSO en/of de producent allen de signalen niet serieus opvatten, doe dan een beroep op je beroeps- of brancheorganisatie om het te agenderen.

Mijn opdrachtgever wil mijn temperatuur opnemen voor ik aan het werk ga, is dat toegestaan?
Ja, opdrachtgevers mogen werkenden vragen om hun temperatuur op te nemen; het is echter niet toegestaan het meetresultaat vast te leggen of te administreren. Of het opnemen van temperatuur nodig is hangt af van de risicocategorie waartoe de werkenden behoren.

Krijg je doorbetaald als je niet kunt werken i.v.m. verkoudheid of overige symptomen?
Verhoging/koorts en verkoudheid zijn symptomen die kunnen wijzen op COVID-19-besmetting. Het is dus van cruciaal belang dat je niet komt werken als je last hebt van deze symptomen, en dat je de werkplek direct verlaat wanneer hiervan sprake is om vervolgens thuis uit te zieken. Als je klachten krijgt binnen 24 uur voordat of nadat je op de werkplek bent geweest, geef dit dan direct door en blijf thuis. Of je doorbetaald krijgt hangt af van je specifieke contractrelatie; zelfstandigen zullen over het algemeen niet worden doorbetaald.

Kun je ontslagen worden als je geen medewerking verleent aan een activiteit die voor jou onveilig voelt?
Relevant is of een bepaalde situatie niet alleen onveilig voelt, maar ook onveilig is. Dat laatste is in het algemeen vast te stellen aan de hand van het protocol en of de daarin voor een specifieke situatie geldende voorzorgsmaatregelen nageleefd kunnen worden. Het is raadzaam aan het begin van een productie alvast het protocol te bespreken met (mogelijke/beoogde) cast en crew. Dit kan leiden tot verschillende mogelijkheden om een situatie aan te pakken. Afhankelijk van de risico’s en keuzes die gemaakt worden is het aan elk individu om al dan niet voor een bepaalde productie te gaan werken.

Is er extra geld beschikbaar voor de draaiperiodes?
Aanpassing van werkwijzen en -situaties om te voldoen aan alle voorzorgsmaatregelen kan leiden tot meerkosten. Daar is de gemiddelde productiebegroting nog niet goed op toegerust. Fondsen en financiers zijn zich ervan bewust dat deze risico’s niet alleen op de productiehuizen kunnen drukken. In sommige gevallen wordt extra budget beschikbaar gesteld om meerkosten (gedeeltelijk) te dekken, bijvoorbeeld door het Filmfonds. Het streven is dat eventuele lasten hiermee (zoveel mogelijk) opgelost kunnen worden en niet op fees voor de werkenden drukken.

Kunnen producenten mij vragen om voor minder te werken om zo extra COVID-19-gerelateerde kosten te dekken?
In principe geldt dat gemaakte afspraken over de hoogte van beloningen niet zomaar gewijzigd kunnen worden. Op dit moment is nog niet te zeggen welke impact de gevolgen van de COVID-19 crisis zullen hebben op tarieven die worden afgesproken ten behoeve van nieuwe producties.

Gaat het wel lukken, audiovisuele producties maken in de anderhalvemetersamenleving?
We stellen nadrukkelijk dat per individuele productie de afweging gemaakt moet worden of en op welke wijze het in de huidige situatie verantwoord is om te draaien/produceren. Het vergt in elk geval extra inzet, tijd en investeringen; ook zal de sfeer anders zijn op de werkvloer of set. Ook zal het soms een uitdaging zijn om je te houden aan de in het protocol beschreven voorzorgsmaatregelen. Toch is dat de enige manier om het COVID-19 virus uit te bannen, aan het werk te kunnen (en blijven) en te voorkomen dat het land opnieuw op slot moet. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen. Voor jezelf, voor je collega en voor de sector, maar ook voor de samenleving.

↥ NAAR BOVEN

4. Versiebeheer

UPDATE Verschillen versie 6.0 ten opzichte van versie 5.1
In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Een toelichting op de aanpassingen vindt u HIER.

Verschillen versie 5.1 ten opzichte van versie 5.0
In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige versie. Een deel van de aanpassingen is ingegeven door gewijzigd overheidsbeleid:
* Sinds 13 juli 2021 is een aantal maatregelen die behoren tot het landelijke openingsplan opnieuw aangescherpt (maximale aantallen publiek, geldigheidsduur negatieve testuitslag bij publieksactiviteiten).
* Per 19 juli zijn de basismaatregelen uitgebreid (ventilatie, thuiswerkadvies).
* Een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector vindt u HIER.
Om risico’s op verspreiding van (varianten van) het virus verder te reduceren, krijgt het advies om preventief te testen op de werkvloer meer nadruk. Dit advies geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn, of die hersteld zijn na een besmetting. In samenhang hiermee wordt geadviseerd het coronatoegangsbewijs (CoronaCheck-app / Digitaal Corona Certificaat) voorlopig nog niet in te zetten ter vervanging van het preventief testen.

Verschillen versie 5.0 ten opzichte van versie 4.0
* Per 26 juni 2021 is stap 4 van het landelijke openingsplan van kracht. Een samenvatting van de (gewijzigde) maatregelen die relevant zijn voor de audiovisuele sector vindt u HIER. Versie 5.0 van het protocol sluit aan bij de actuele overheidsmaatregelen. In het protocol is gemarkeerd waar de tekst is aangepast ten opzichte van versie 4.0. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf 1 juli het coronatoegangsbewijs / Digitaal Corona Certificaat (via de CoronaCheck-app) kan worden ingezet om te controleren of iemand negatief getest is, volledig gevaccineerd of hersteld is van een coronabesmetting. Op basis hiervan is het werkenden en publiek toegestaan om op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar te bewegen. Voor personen die betrokken zijn bij high risk-situaties blijft een recente negatieve PCR-test echter verplicht.

Verschillen versie 4.0 ten opzichte van versie 3.6
Per 5 juni 2021 wordt de derde stap van het openingsplan van kracht. Dat betekent dat verschillende coronamaatregelen stapsgewijs worden losgelaten of aangepast. In de preambule van het protocol is de informatie onder het kopje ‘Actueel’ aangepast.
* Het is vanaf 5 juni opnieuw toegestaan om publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties, zowel op binnen- als buitenlocaties. In de preambule is opgenomen welke voorwaarden gelden en hoeveel bezoekers maximaal toegelaten kunnen worden.
* De informatie onder het kopje ‘Reizen’ is geactualiseerd. Dit heeft onder meer betrekking op de mogelijkheid om opnieuw naar veilige landen te kunnen reizen, de verplichting om bij het (terug)reizen naar Nederland een negatieve COVID-19-testuitslag te kunnen tonen en de quarantaineplicht voor reizigers uit landen die op de lijst van landen met een zeer hoog risico staan.
* Voor de culturele en creatieve sector geldt een uitzondering op de quarantaineplicht voor personen die van of naar Nederland reizen t.b.v. activiteiten van een Nederlandse culturele of creatieve instelling of organisatie, die een meerjarige subsidie ontvangt van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024. Ook subsidie voor audiovisuele producties wordt als meerjarig aangemerkt. U dient wel altijd in het bezit te zijn van een quarantaineverklaring én een uitnodigingsbrief van de betreffende producent, omroep of instelling. Indien van toepassing kunt u ook gebruik maken van de uitzondering voor zakenreizigers.
* De informatie onder het kopje ‘Preventief testen’ is uitgebreid. Voor personen die betrokken zijn bij high risk-situaties is een PCR-test verplicht. Voor alle overige situaties (low + medium risk) is preventief testen optioneel; hierbij kan gebruik gemaakt worden van (antigeen)sneltests. Er is extra informatie opgenomen over het gebruik van sneltests of zelftests op de werkvloer, en de frequentie waarmee deze ingezet dienen te worden. Het resultaat van een preventieve test heeft een geldigheidsduur van maximaal 48 uur. Zo lang iemand geen klachten ontwikkelt en/of in nauw contact is geweest met een besmet persoon, is dagelijks testen niet nodig.
* In het protocol zijn verwijzingen opgenomen naar het landelijk test- en quarantainebeleid (richtlijnen 7, 8).
* Ook zijn in het protocol enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, met name om het belang van goede handhygiëne te benadrukken (richtlijnen 14, 30, 36, 37, 40, 44, 45).

Verschillen versie 3.6 ten opzichte van versie 3.5

* In verband met het verlengen van de lockdown is in de preambule de volgende data aangepast (gecursiveerd):

– Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 31 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
– Het dringende advies is om geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland tot (ten minste) 15 april 2021, tenzij strikt noodzakelijk.


Verschillen versie 3.5 ten opzichte van versie 3.4

* In de preambule is een verwijzing opgenomen naar het eigen protocol van de NOS, bedoeld voor werknemers, opdrachtnemers, leveranciers en gasten.

* In verband met het verlengen van de lockdown is in de preambule de volgende datum aangepast (gecursiveerd):

– Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 15 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.

Verschillen versie 3.4 ten opzichte van versie 3.3

* In de preambule is het advies opgenomen om – in aanvulling op de voorzorgsmaatregelen zoals vastgelegd in het protocol – waar nodig preventief te testen, om risico’s op verspreiding van het virus verder te reduceren.
Voor personen die betrokken zijn bij HIGH RISK-situaties – waarbij sprake is van intieme scènes met intensief fysiek contact, zoals zoen- of vechtscènes – is preventief testen verplicht (maatregel 48 van het protocol). Vanwege de hogere mate van betrouwbaarheid dient hierbij preventief getest te worden door middel van een PCR-test.
Voor overige situaties (LOW en MEDIUM RISK) kan gebruik gemaakt worden van een in Nederland gevalideerde sneltest.
Voor het afnemen van preventieve tests op de eigen werklocatie gelden verschillende voorschriften. Zo dient dit plaats te vinden in een afgescheiden ruimte onder verantwoordelijkheid van een arts met een BIG-registratie. De arts deelt de uitslag mee aan de betrokkene. In het geval van een positieve testuitslag maakt de arts aan de betrokkene kenbaar dat deze de set moet verlaten.
– De actuele richtlijnen met betrekking tot testen op de eigen werklocatie zijn opgenomen in de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 van het RIVM.
– Praktische informatie is te vinden op de website https://www.werkgeverstesten.nl/
* In verband met het verlengen van de lockdown is in de preambule de volgende datum aangepast (gecursiveerd):
– Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 2 maart 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
* Onder de aanvullende adviezen is opgenomen dat men bij opnamen op locatie altijd de gemeente en/of Veiligheidsregio en (indien van toepassing) omwonenden vooraf dient te informeren om onduidelijkheid te voorkomen.

Verschillen versie 3.3 ten opzichte van versie 3.2 (gecursiveerd)
* In de preambule zijn twee data aangepast vanwege het verlengen van de lockdown:
– Het is in ieder geval in de periode van 15 december 2020 tot en met (ten minste) 9 februari 2021 niet toegestaan publiek toe te laten bij opnames voor AV-producties.
– Het dringende advies is om tot (ten minste) eind maart geen reizen te boeken of te maken naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.
* In het protocol is het onderstaande aangepast naar aanleiding van de nieuwe landelijke richtlijn voor middelbare scholen:
– Kinderen tot 12 jaar hoeven onderling géén 1,5 meter afstand te houden.


Beantwoordt versie 3.1 van het protocol aan de maatregelen per 14 oktober 2020?

Per 14 oktober (22:00 uur) gelden nieuwe, nog verder aangescherpte landelijke maatregelen om de forse toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De overheid spreekt van een ‘gedeeltelijke lockdown’, met als oogmerk beperking van het aantal contactmomenten en reisbewegingen, strikter naleven van de basisregels en daar strenger op toezien. Ook heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd, waarbij vier risiconiveaus en de daarbij passende maatregelen worden onderscheiden. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hoewel de nieuwe maatregelen een forse impact hebben op het dagelijks leven, is er vooralsnog geen reden om versie 3.1 van het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector aan te passen.

Naar aanleiding van de maatregelen per 29 september 2020 is al geconstateerd dat werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames gezien worden als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties. In afstemming met het ministerie van OCW is toen besloten om deze constatering op te nemen in de preambule van het protocol.
In de brief die de minister van VWS op 13 oktober aan de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de huidige situatie, de aanvullende maatregelen en de routekaart staat: ‘Het kabinet blijft ondersteunen dat voor samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste honderd personen per zelfstandige ruimte open kunnen blijven.’

Ook in de toelichting op de maatregelen per 14 oktober 2020 is duidelijk aangegeven dat ook nu een uitzondering geldt voor het maximale aantal personen in een binnenruimte, voor ‘bedrijven en andere organisaties die dagelijkse werkzaamheden verrichten en als er ten hoogste 100 personen zijn per ruimte’. Deze uitzondering geldt ook voor buitenruimtes waar geen continue doorstroming is van mensen. De betreffende bepalingen en uitzonderingen hierop vindt u HIER.

Verschillen versie 3.1 ten opzichte van versie 3.0 (1 juli 2020)
Versie 3.1 van het protocol biedt (ten opzichte van versie 3.0) een kleine update in de preambule; deze heeft als doel om onduidelijkheid bij AV-professionals en andere partijen weg te nemen.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen per 29 september 2020 (18:00 uur), is geconstateerd:
* Werkzaamheden ten behoeve van AV-producties kunnen in principe doorgang vinden, onder de voorwaarde dat alle betrokkenen zich strikt houden aan het COVID-19 protocol voor de audiovisuele sector.
* (Uitvoerend) producenten moeten extra kritisch zijn op de vraag voor wie het wel of niet noodzakelijk is om op de set of werklocatie aanwezig te zijn.
* Er is op dit moment nog geen noodzaak om het protocol aan te passen. Dat kan anders zijn wanneer het kabinet besluit tot verdere aanscherping van maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen, met grote gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden van AV-producenten. Reden te meer om ervoor te zorgen dat het protocol strikt wordt nageleefd.

Nadat de nieuwe maatregelen een paar dagen van kracht waren, bleek dat bij het filmen op sommige locaties onduidelijkheid ontstond. Het kwam voor dat de eigenaars/beheerders van deze locaties – of de betreffende Veiligheidsregio’s – in de veronderstelling verkeerden dat dezelfde regels golden als voor publieksevenementen (waarvoor het maximale aantal personen is teruggebracht tot 30 binnen en 40 buiten). In de toelichting op de maatregelen per 29 september is echter duidelijk gesteld dat er een uitzondering geldt voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte). Daarnaast biedt naleving van het COVID-19-protocol voor de AV-sector voldoende waarborgen voor een veilige werksituatie. Om te voorkomen dat de bedrijfsvoering van onze sector in gevaar komt doordat de nieuwe maatregelen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, is in afstemming met het ministerie van OCW besloten om bovenstaande constateringen op te nemen in de preambule van het protocol en om daar voor de goede orde aan toe te voegen:
* Werkzaamheden ten behoeve van film- en televisie-opnames worden gezien als reguliere bedrijfsactiviteiten, zowel wanneer deze plaatsvinden in daartoe geoutilleerde studioruimten als op overige locaties.

Daarnaast geldt per 2 oktober 2020 het dringende advies van de Rijksoverheid aan eenieder vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen – en ook bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant. Dit advies is eveneens opgenomen in de preambule van versie 3.1.

Verschillen versie 3.0 (1 juli 2020) ten opzichte van versie 2.0 (29 mei 2020)
1. HIGH RISK | Intieme scènes of scènes met intensief fysiek contact kunnen weer worden opgenomen, mits de betrokken personen tijdens de repetitie- en opnameperiode wél in thuisisolatie blijven én preventief diagnostisch getest worden op COVID-19 (punt 47 en 48). Zie ook de toelichting met betrekking tot preventief testen.
2. MEDIUM RISK | Voor personen die in hun werk geen 1,5 meter afstand kunnen houden én geen beschermende kleding kunnen dragen (zonder dat sprake is van intieme scènes), geldt dat zij tijdens de repetitie- en opnameperiode niet meer in thuisisolatie hoeven te blijven. Voorwaarden zijn dat deze personen geen klachten hebben en dat zij werken in een controleerbare groep met herhaalcontacten (punt 46).
3. TEST BIJ KLACHTEN | Bij gezondheidsklachten wordt aanbevolen gebruik te maken van de verruimde mogelijkheden om te testen op een COVID-19-besmetting – bijvoorbeeld via de GGD of huisarts, (punt 7 en 8). Zie ook onderstaande, meer uitgebreide toelichting.
4. SCHOONMAAK | Voor het schoonmaken van locaties en gebruiksvoorwerpen is het gebruik van desinfectiemiddelen niet langer vereist. Ga uit van de algemene hygiënerichtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (punt 10, 14, 21 en 37).
5. VERVOER | Voor verplaatsingen kan weer gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, daarbij is het dragen van een mondkapje verplicht. Bij gebruik van productie-auto’s hoeft geen plastic afscheiding meer aangebracht te worden, mits vooraf wordt gereserveerd, een gezondheidscheck wordt gedaan en een mondkapje wordt gedragen (punt 22).
6. VIEWINGS | Viewings hoeven niet langer zo veel als mogelijk online georganiseerd te worden (punt 20).
7. AFSTAND | Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden (punt 5).

↥ NAAR BOVEN

 

5. Summary (EN)

A COVID-19 protocol has been drawn up for the Dutch audiovisual sector, intended for everyone involved in the various types of audiovisual productions. The protocol contains rules of conduct and guidelines relating to hygiene, precautionary and protective measures. These aim to guarantee the safest possible working situation during the COVID-19 pandemic. The protocol was adopted in consultation and with input from the various professional associations and other stakeholders. The content of the protocol has also been coordinated with the Ministry of OCW (Education, Culture and Science); after adoption, the document has been submitted to the Ministries of OCW and EZK (Economic Affairs and Climate). The current version (5.0) is in line with the current government guidelines.

An English version of the protocol and related documents can be downloaded here.

 

↥ TOP PAGE

Volg DDG

Regisseer jij films of programma's die worden uitgezonden op televisie?

Meld je gratis aan bij auteursrechtenorganisatie VEVAM en ontvang vergoedingen voor je werken!

Sluit je aan bij VEVAM!

Contactgegevens

Dutch Directors Guild
De Lairessestraat 125 sous
1075 HH Amsterdam

kvk: 33298563
tel: +31 (0)6 836 72 215
e-mail: info@directorsguild.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:30 – 17:30